På svenska In English
Cosmovital Madrassfilt och Filt (passar sängar 140x200 cm)
Cosmovital bäddsett består av avskärmande madrassfilt 140x200 cm och en filt 150x200 cm.
Antal i lager: 0
2 490:-
Cosmovital Madrassfilt och Filt (passar sängar 90x200 cm)
Cosmovital bäddsett består av avskärmande madrassfilt 90x200 cm och en filt 150x200 cm.
Antal i lager: 2
1 990:-
 
 

Cosmovital Frågor och svar

 
 

Vad gör CosmoVital unik jämfört med andra liknande produkter på marknaden?CosmoVital är effektiv på att avskärma mot nästan all ElektroMagnetisk strålning. CosmoVital är enkel att använda i befintlig sängmiljö och kräver inga installationer eller jordning. Cosmovital är prisvärd och består av ekologisk bomull med invävda silvertrådar som effektivt avskärmar både högfrekvent och lågfrekvent strålning. Tål maskintvätt på 60 grader och består av ekologisk bomull med. Analyser utförda av polab visar på att strålningen avskrämas med 99 %

Går det att bevisa någon hälsoeffekt med användande av CosmoVital?
Cosmovital minskar strålningen med 99 %, vilket också är mätbart med instrument som mäter styrkan på strålningen. Personer som använder Cosmovital upplever redan efter några veckors användning positiva hälsovinster i form av förbättrad sömn, känner sig mer utvilad under dagen, mer energi, mindre huvudvärk och minskad stress när kroppen inte längre exponeras för lika höga stråldoser.

Hur mycket av kroppen ska vara omgiven av CosmoVital för att få ett effektivt strålskydd?
Använder du både madrasskyddet och täcket eller filten som du har i påslakanet så kommer hela kroppen att omges av strålskyddande tyg. Mätningar har visat att tygets Faradayeffekt även skyddar huvudet trots att det inte omges av något CosmoVitaltyg. 

Vad innebär det att CosmoVital inte behöver jordas vid användning?
Många produkter kräver jordning för att leda bort strålningen från materialet, vilket kräver specialkompetens. CosmoVital avskärmar strålningen utan hjälp av jordning, så att kroppen inte exponeras tack vare de invävda silverfibrerna i bomullstyget.

Ni skriver att CosmoVital skärmar strålning mellan 2-5 Ghz med ca 20-25 dB? Vad innebär det och hur effektivt är strålskyddet?
De apparater som använder sig av strålningsfrekvenser mellan 2-5 Ghz är ex mobiltelefoner, smartphones, trådlösa DECT-telefoner och WIFI-nätverk. En minskning med 20-25 dB innebär en försvagning av strålningen med 100-500 gånger eller 90-99 %.

Vilken typ av strålning avskärmas av CosmoVital?
Elektromagnetisk strålning (EM) där både den Elektriska komponenten (som mäts i Volt/meter), samt den Magnetiska komponenten (som mäts i nanoTesla). Vidare har Elektromagnetisk strålning någon form av frekvens där polerna svänger. Det finns lågfrekvent (LF) Elektromagnetisk strålning och det finns högfrekvent (HF) Elektromagnetisk strålning.

Vilka typer av strålkällor avskärmas av CosmoVital?
Cosmovital avskärmar som sagt både högfrekvent och lågfrekvent strålning.
Ex på Lågfrekvent strålning är ställverk, transformatorstationer, fasta elinstallationer i byggnader, hissar, proppskåp. strömförande ledningar, eluttag, strömbrytare, vitvaror, el-värmeanläggningar, elektrisk golvvärme, elektrisk armatur, lampor, lysrör, fläktar mm.*
Ex på Högfrekvent strålning är radarsändare, radio/TV-master, mobilmaster, trådlösa nätverk, trådlösa telefoner samt all elektronik (det finns mängder av apparater överallt i bostad).

Vilka strålkällor som avskärmas av CosmoVital anses vara mest potentiellt skadliga
Frågan är inte helt lätt att svara på och olika apparater strålar olika mycket och ingen vet hur den sammantagna effekten av alla strålande apparater påverkar. Som individer påverkas vi också olika av olika typer av strålning.
Men de vi funnit vara mest strålaktiva i frekvensband som många reagerar negativt på är: Trådlösa nätverk som ex WIFI, Trådlösa telefoner såsom äldre DECT telefoner som sänder ut max energi hela tiden. En mobiltelefon eller smartphone nära inpå kroppen är också en riskfaktor.

Skyddar CosmoVital mot Radioaktiv strålning och gasen Radon?
Cosmovital skyddar mot elektromagnetisk strålning från elnätet, mobiler, wifi, trådlösa nätverk och liknande. Cosmovital skyddar inte mot gammastrålning som ex kan finnas i hus byggda med blå lättbetong under 70 och 80-talet. Radon är en gas vilket inte Cosmovital kan skydda mot.

Skyddar CosmoVital mot ”Jordstrålning”?
Jordstrålning är inte bevisat fenomen och accepteras inte av den traditionella forskningen. Men alla som kan gå med slagruta kan känna av dess existens. Vi har inte testat om CosmoVital skyddar mot jordstrålning, men troligtvis gör det inte det.

Finns det skadlig strålning överallt?
I vårt moderna samhälle finns det enormt mycket strålkällor av olika slag som genererar många olika stråltyper. I städer är koncentrationen som högst medan det på landsbygden ofta finns mindre strålning. Men på senare år så har det satsats på trådlös infrastruktur på landsbygden och för att helt komma bort från strålning så får man bosätta sig i ”ödebyggd” där mobiltelefonerna inte har täckning.

Hur vet man om en viss typ av strålning är skadlig?
Problemet är att man just nu inte vet hur farlig eller eventuellt ofarlig elektromagnetisk strålning är. Forskning tyder på att den elektromagnetiska strålningen har långt större hälsopåverkan än vad forskningen först trott. Kanske är det så att vi först efter lång tids användning vet vilken hälsopåverkan strålningen har. Från början ansågs ex radioaktiv strålning som hälsosam och på 1920-talet såldes radioaktivt vatten som hälsosam läskedryck, kunskaperna har därefter visat på motsatsen.

Varför är det så motstridiga uppfattningar i samhället om strålningens potentiella skadeverkningar?
Stora ekonomiska investeringar i ny teknik gör att intresset för att undersöka riskerna med strålningen är låg. Vårt beroende och den nytta vi har av tekniken gör också att vi i oftast väljer att använda den trots att vi misstänker att det kan innebära framtida hälsorisker. I exemplet med Radongas så anser WHO att gränsvärdet bär halveras, trots detta väljer Sverige att behålla de gamla och dubbelt så höga gränsvärdet på basis av att kostnaden för att halvera gränsvärdet anses för stor.

Finns det gränsvärden och är de tillförlitliga?
Det finns gränsvärden för många riskfaktorer som man vet kan påverka hälsan negativt. Korrekta gränsvärden är ett svårforskat område och gällande gränsvärden är ingen garanti för att vi ändå inte utsätts för hälsorisker. I takt med ny kunskap och förbättrade mätmetoder kan gränsvärden för olika hälsorisker revideras. Olika länder värderar riskerna olika och sätter därmed olika gränsvärden. De gränsvärden som gällde för radioaktivitet för 100 år sedan anses idag direkt livsfarliga. För bara några år sedan ansåg WHO att gränsvärdet för gasen radon bör halveras mot tidigare gränsvärde.
Tidigare har den rådande uppfattningen varit att desto större mängd och massa en skadlig substans har desto större negativ effekt har den och desto farligare är den för oss. Den föreställningen bygger mycket på en gammalmodig syn på tillvaron som återspeglas i Newtons fysik. Modern forskning omkullkastar detta helt när det gäller förgiftningsrisk från ämnen i små doser, som tidigare inte ens kunnat mätas upp. Forskning inom strålning indikerar att långt lägre stråldoser än vad som idag anses säkra indikerar på en biologisk påverkan. Mer forskning behövs för att kunna utreda vilken hälsopåverkan strålningen har. Betänk också att den oro som funnits sen 80-talet när det gäller att strålning kan stimulera tumörtillväxt, är svår att kartlägga. En tumör kan ta flera årtionden att utvecklas innan den ger symtom och det är inte så lätt att med säkerhet veta varför den uppstått.

Hur är medvetenheten internationellt kring hälsoeffekter av strålning? Vilka länder ligger i frontlinjerna?
Forskningen har börjat se större risker med strålningen och internationellt har stora försiktighetsåtgärder och rekommendationer antagits. WHO varnar för riskerna och EU har antagit regler och bedriver utredningar. I många Europeiska länder begränsas också strålningen för det man anser vara riskgrupper såsom barn och gravida. 

Kan man lita på en undersökning gjord med mätinstrument?
Både ”ja” och ”nej”. Mätinstrumenten mäter något annat än det de påstås mäta men ger ändå ett hyfsat korrekt mätvärde. Ex så är det ultraljud och ljudvågor som skapar en bild av ex fostret. Det är viktigt att mätinstrumenten är korrekt kalibrerade och att mätningen utförs korrekt för att få ett tillförlitligt svar.
Egentligen fungerar vår kropp som ett slags mätinstrument i sig då vårt nervsystem hela tiden registrerar vår omvärld. Vi kan detektera och avläsa en mängd olika miljöfaktorer. Men strålning är osynlig för vårt öga. Våra sinnen kan inte registrera elektromagnetisk strålning men vi kan känna strålningens biologiska påverkan i form av huvudvärk eller ökad värmekänsla i örat under ett mobiltelefonsamtal.

Är alla känsliga för strålning?
Troligen är det så. Även myndigheterna rekommenderar ofta som ren försiktighet att barn och gravida inte ska exponeras i för stor omfattning. I många Europeiska länder använder man inte längre trådlösa nätverk i ex skolor just för att minska barns exponering för strålning. Vi anser att desto bättre konstitution och hälsa en person har desto bättre lyckas personens system behålla sin integritet och balans.

Hur vet jag om jag är utsatt för onormalt mycket strålning och om den är skadlig?
Man får nästan bli en strålningsdetektiv för att komma underfund med det. Ofta krävs bra mätinstrument som mäter olika typer av strålning. Ett mätinstrument kan dock visa fel, och det är osannolikt att den ger en fullständig bild av strålmiljön. Man måste lära sig hur man ska mäta. Ibland kan man få låna instrument av Kommun, företag eller föreningar. En del kan utföra sådana mätningar åt kunder. Vi erbjöd mätningar av strålning under 80 och 90-talet och när man väl gjort en mätning så kan man bedöma hur stark strålningen är och vilken hälsopåverkan den kan ge. Rent generellt så omges vi idag av mängder av strålning från vår omgivning i form av mobilmaster, trådlösa nätverk mm.

Vilka åtgärder kan man vidta för att undvika strålning och skydda sig?
I första hand gäller det att inte ha strålkällorna för nära inpå kroppen och undvika att vistas i strålrika miljöer. Minimera den tid som du använder trådlös teknik såsom mobiltelefoner, smartphones, paddor, surfplattor och dyl. Hemma kan du i viss mån påverka din strålmiljö själv beroende på vilken teknik och apparater du väljer att använda dig av. Stäng av apparater du inte använder. Undvik att installera WIFI, utan använd istället trådbundna nätverk, eller stäng av WIFI nattetid. Ha så lång distans som möjligt mot olika apparater. Använd Handsfree om du ringer trådlöst. Flytta bort el-kablar så att de inte finns i närheten av sängen. En madrass med spiralfjädrar kan laddas med upp till 50 Volt, bara genom att elkabeln till sänglampan ligger emot madrassen. Det kallas för induktiv överföring av elektricitet från elkabel till metallföremål. De åtgärder du gör kan minska den strålning du exponeras för men du påverkas fortfarande av omkringliggande mobilmaster och grannars trådlösa nätverk och då kommer Cosmovital väl till pass.
Det kan vara klokt att ta reda på innan man flyttar in i ny bostad hur tätt inpå olika mobilmaster ligger. För flera år sen åtog sig kommunerna att upplysa var dessa master var monterade och det var lätt att få tag på information och kartor över hur mobilmasterna var placerade.
Den informationen ges inte längre och idag är det dessutom vanligt att de byggs så att det inte ska vara möjligt att se var de är placerade.